Lausunto Valtatien 25 Hanko-Mäntsälä-kehittämisselvitysraportin johdosta

LAUSUNTO Karjaalla 15.8.2011

Lausunnon saaja:
Projektipäällikkö Hanne Strandvall, Sito

Valtatien 25 Hanko-Mäntsälä-kehittämisselvitysraportin johdosta Länsi-Uudenmaan kauppakamari toteaa seuraavan:
Toimenpiteet, joilla lisätään maantieliikenteen kuljetuskustannuksia, eivät ohjaa toivotulla tavalla kuljetusmuodon valintaa, mutta lisäävät sen sijaan liikenteen kokonaiskustannuksia.
Sujuva tieliikenne tukee ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Länsi-Uudenmaan kauppakamari vastustaa liikennevalojen rakentamista valtatie 25:lle. Kauppakamarin mielestä liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi tulisi ensisijaisesti rakentaa eritasoliittymiä ja mikäli tähän ei löydy edellytyksiä vaihtoehtona tulisi olla kiertoliittymät. Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala on neuvotteluissa kauppakamarin edustajien kanssa todennut, että mitään periaatteellista estettä ei ole rakentaa kiertoliittymiä valtateille. Valtatie 25 ja kantatie 52 sekä Karjaan läntisen ohikulkutien risteyskohdat ovat lisäksi taajama-alueella, jonka takia niiden toteuttaminen kiertoliittymänä tulisi olla mahdollista Ely-keskuksen nykyistenkin sääntötulkintojen mukaan.
Hangon sataman ja alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamisen kannalta on ehdottoman tärkeätä, ettei valtatielle synny liikennettä hidastavia pullonkauloja liikennevalojen muodossa. Liikennevalot lisäävät myös raskaan liikenteen polttoaineen kulutusta ja lisäävät ympäristön saastumista. Teiden laatutaso vaikuttaa suoraan polttoaineen kulutukseen, moottoritiellä raskaan kaluston polttoaineen kulutus on 5 prosenttia alempi kuin maantiellä. Valtaosa tavaraliikenteestä Hankoniemelle kulkee valtatie 25:llä, jonka takia näillä liikenneratkaisuilla vaikutetaan välillisesti koko seutukunnan kilpailukykyyn. Valtatie 25 merkitys tavaraliikenteessä korostuu myös senkin takia, että Hanko-Hyvinkää – rataa ei ole vielä sähköistetty.
On tärkeätä varmistaa, että kehittämistoimenpiteet ovat sellaiset, että valtatie 25 säilyttää luonteensa valtatienä.
Hankepakettien kehittämistoimenpiteet tulisi toteuttaa aikajärjestyksessä siten, että ensisijaisesti toteutetaan ne hankkeet joilla on liikenneturvallisuuden kannalta suurin merkitys.

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAKAMARI
Torleif Söderlund, toimitusjohtaja