Länsi-Uudenmaan kauppakamarin edunvalvonta tuottaa tulosta

Uudenmaan ELY-keskus jatkaa yhteistyössä Raaseporin kaupungin kanssa valtatien 25 tiesuunnitelman laatimista välillä Langansböle – Västerbacka. Suunnitelma sisältää uusia eritasoliittymiä, rinnakkaistiejärjestelyjä, keskikaiteellisen ohituskaistan, pohjavesi- ja melusuojaukset sekä Raaseporin tasoristeyksen poistamisen ja uuden radan alikulkusillan rakentamisen.

Länsi-Uudenmaan kauppakamari on ollut mukana keskustelevana osapuolena ja pitänyt esillä yrityksien etuja tiesuunnitelmassa.

Tiesuunnitelman laatiminen alkoi syksyllä 2023. Se sisältää valtatien parannustoimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelun. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien rakentamiseen. Suunnittelun pohjana on ollut vuonna 2022 valmistunut kehittämisselvitys valtatien 25 Tammisaari-Karjaa-yhteysvälille.

Välipäätös tiesuunnitelman pääratkaisusta
Keväällä 2024 selvitettiin E5 Horsbäckin eritasoliittymän toteutettavuutta asentamalla alueelle seitsemän uutta pohjaveden seurantaputkea. Analyysin mukaan syviin maaleikkauksiin sijoittuvien väylien pohjavedeneristystoimenpiteet vaatisivat laajoja ja kalliita kaukalorakenteita ja niiden ankkurointeja. Lisäksi rakentamisen aikainen pohjaveden hallinta on haastavaa ja kallista.

Näiden tietojen perusteella hankeryhmä päätti jättää E5 Horsbäckin eritasoliittymän pois suunnitelmasta. Ratkaisu kahdella eritasoliittymällä (E4 Langansböle ja E6 Västerbacka) täyttää valtatien ja paikallisliikenteen tarpeet riittävällä palvelutasolla (kuva 1).

Tiesuunnitelmaluonnoksen tilanne
Horsbäckin eritasoliittymän tarkastelun lisäksi suunnittelussa on tutkittu valtatien leventämistä, pysäköintialueen paikkaa ja ohituskaistojen sijoitusta, huomioiden Tammisaari-Karjaa-yhteysvälin kehittämisselvityksen mukaiset ohituskaistat. Valtatien 25 pohjavedensuojauksen laajuudesta ja teknisestä toteutuksesta on käyty neuvotteluja ympäristöviranomaisten kanssa. Seuraavaksi tarkennetaan teknisiä ratkaisuja ja vesien hallittua johtamista pohjavesialueen ulkopuolelle.

E4 Langansbölen eritasoliittymän suunnitelmaa on tarkennettu Halpahallin liittymän teknisen toteutuksen ja toimivuuden osalta. Väylävirasto on hyväksynyt Halpahallin liittymän poikkeuksellisen sijainnin eritasoliittymän ramppien välissä, mikä mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkumisen nykyisellään. Asemakaavassa rajoitetaan liittymän paikka tiesuunnitelman mukaiseksi ja kiinteistön toiminta liikenteen luonteelta nykyisen kaltaiseksi. Valtatien 25 alittavan väylän paikkaa on siirretty hieman Tammisaaren suuntaan. Ratkaisu parantaa alittavan väylän pituuskaltevuutta ja varmistaa turvalliset näkemät liittymissä. Lisäksi viheryhteys saadaan toteutettua paremmin. Alituspaikan sijaintia säätelee voimalinja, jonka kanssa väylä risteää kahteen kertaan. Risteämisiin ja pylväisiin liittyvät reunaehdot on käyty läpi verkkoyhtiön kanssa ja lisäksi ratkaisusta on keskusteltu alueen muiden toimijoiden kanssa.

E6 Västerbackan eritasoliittymän teknistä ratkaisua on tarkennettu yksityiskohtien, kuten ramppigeometrioiden, osalta. SBA:n liittymän väliaikaiset liikenneturvallisuustoimenpiteet on sovitettu yhteen tiesuunnitelman kanssa.

Tiesuunnitelmaluonnoksen esittely
Tiesuunnitelma tarkentuu valitun pääratkaisun pohjalta. Raaseporin kaupunki on käynnistänyt alueen asemakaavoituksen, ja seuraavaksi ratkaisuja sovitetaan yhteen maankäytön suunnitelmien kanssa. Rinnakkaisteiltä osoitetaan liittymät nykyiseen ja uuteen maankäyttöön, ja väylien sekä liittymien sijainnit tarkentuvat.
Horsbäckin eritasoliittymään liittyneiden lisäselvitysten ja maankäytön yhteensovittamistarpeiden vuoksi alkukesälle suunniteltu yleisötilaisuus siirtyy alkusyksyyn. Syksyn tilaisuudessa käsitellään suunnitelman yksityiskohtia ja esitetään ratkaisuja tunnistettujen vaikutusten ja riskien torjuntaan. Samassa tilaisuudessa esitellään myös asemakaavaluonnoksia.
​​​​​​​Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään seuraavan kerran syyskuussa 2024. Lisätietoa tilaisuudesta ja tarkemmasta ajankohdasta annetaan myöhemmin. Yhteyshenkilöt Uudenmaan ELY-keskus, Projektipäällikkö Anna Elf, puh. 0295 021 395, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi Sitowise Oy, Pääsuunnittelija Timo Lukkari, puh. 040 564 0970, etunimi.sukunimi@sitowise.com